Wat is riolering en hoe werkt het?

Riolering wordt aangelegd voor de afvoer van het afvalwater en overtollig regenwater naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit gebeurt in de meeste gevallen (80 procent) door middel van de zwaartekracht. Vanaf het laagste punt in het rioolstelsel wordt het water daarna met een pomp naar rioolwaterzuiveringsinstallaties getransporteerd. De meeste rioolstelsels voeren naast afvalwater ook regenwater af.

Dit worden 'gemengde rioolstelsels' genoemd. Van de rioolstelsels in Nederland valt 62 procent onder deze categorie. Er zijn ook 'gescheiden rioolstelsels'. Deze voeren het afvalwater af naar de zuivering en het regenwater via een apart systeem naar het oppervlaktewater (meren, rivieren et cetera). Een relatief nieuw systeem is de 'drukriolering'. Via dunne kunststof transportleidingen met perspompen wordt het afvalwater, veelal afkomstig vanuit percelen die buiten de bebouwde kom zijn gelegen, naar de zuivering geperst. Binnenkort is in Nederland 99,3 procent van alle huishoudens op de riolering aangesloten.

Circa 45.000 woningen hebben geen aansluiting, doordat ze te ver buiten de bebouwde kom liggen. Een rioolaansluiting wordt dan erg duur. Het grootste deel van deze woningen krijgt een eigen zuivering. Nederland telt zo'n 100.000 kilometer aan riolering. De waarde van het rioleringsstelsel schommelt rond de 58 miljard euro.

Wie is verantwoordelijk voor de riolering?

Tekening van een rioolmannetjeIn de Wet milieubeheer is vastgelegd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor 'de doelmatige inzameling en het transport van het afvalwater'. De gemeenten dienen hiertoe periodiek, bijvoorbeeld eens in de vier jaar, een GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) op te stellen. In het GRP zijn de doelen voor het rioleringsbeleid vastgelegd en uitgewerkt tot activiteiten. Ook wordt de dekking van de kosten in het GRP behandeld. Over dit plan wordt overleg gevoerd met de provincie en de waterbeheerder. De Gemeenteraad stelt in het algemeen het GRP vast.

Hoe zit het met de kosten van de riolering?

Burgers en bedrijven die hun afvalwater op het riool lozen, betalen hiervoor aan de gemeente. De meeste gemeenten maken gebruik van het 'rioolrecht' om deze gelden te innen. Soms zijn de rioleringskosten verwerkt in de tarieven voor de ozb rioleringspijpen(onroerendezaakbelasting). Hoewel een riool lang mee gaat, zo'n 50 jaar, is de aanleg en het beheer van dit grote ondergrondse netwerk een kostbare zaak. Gemiddeld ligt per huishouden het rioolrecht momenteel op zo'n 100 euro per jaar.

Schaafstra & van de Wetering kan uiteraard uw binnen- en buitenrioleringen vakkundig herstellen en vervangen. Op het gebied van riolering staan wij ons mannetje, zowel in de particuliere bouw als in de projectbouw.
Neem contact op met ons via het informatie formulier of mail met: info@lekkage-service.nl